توك ئۇقۇملىرى

(Ohm's Law) ئوم قانۇنى

.ئوم قانۇنى توك يولىنىڭ توك بېسىمى (ۋولت) ، نۆۋەتتىكى (ئامپ) ۋە قارشىلىق (ئوم) ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى تەسۋىرلەيدۇ

V = I*R :بىز بۇ فورمۇلا بۇندەك يېزىلىدۇ

(Voltage, Current, and Resistance) توك بېسىمى ، توك ئېقىمى، ۋە قارشىلىق

(Voltage)توك بېسىمى

.توك يولىدىكى پوتەنشال ئېنېرگىيەنىڭ ئۆلچىمى -

ۋولت" بىلەن ئۆلچەيمىز" -

(Current)توك ئېقىمى

.توك يولىدىكى توكنىڭ ئېقىش سۈرئىتى -

ئامپ" بىلەن ئۆلچەيمىز" -

(Resistance)قارشىلىق

.توك ئېقىمىغا قارشى تۇرۇش -

ئوم" بىلەن ئۆلچەيمىز" -


دا توكنى ئۆلچەيدىغان ئۈسكۈنە بارTinkerCad:قارشىلىقنىڭ رەڭ كودى(resistor) مۇشۇ رەسىمدە